Klantovereenkomst

Deze klantovereenkomst beschrijft uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van Accept Mission's Idea Management Platform, website op https://acceptmission.com (en subdomeinen) en bijbehorende mobiele applicaties. "Wij", "onze", "ons" en "Accept Mission" verwijzen naar het Nederlandse bedrijf Accept Mission.

Als u een Klant bent (hieronder gedefinieerd), vormen deze Klantovereenkomst en, indien van toepassing, uw Schriftelijke Contract met ons, samen een bindend "Contract" tussen de Klant en Accept Mission. In de mate van enig conflict of inconsistentie tussen de bepalingen van de Klantovereenkomst en een schriftelijk contract, prevaleert het schriftelijke contract.

Alle personen die toegang hebben tot Accept Mission hebben een account nodig. Individuen die door een Klant toegang hebben gekregen tot een project of exemplaar van de Services (een "Missie") zijn "Geautoriseerde Gebruikers". Alle Geautoriseerde Gebruikers zijn gebonden aan de Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid.

Als u een persoon bent die toegang heeft gekregen tot een missie door een klant, dient u in plaats daarvan onze Servicevoorwaarden te raadplegen.

Met onze Service kunnen Geautoriseerde Gebruikers bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Klantgegevens") plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen.

Door als klant toegang te krijgen tot de Services, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Contract, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden van dit Contract, is het u verboden deze Service te gebruiken of te openen.

1. Over de klant

Voor missies met een persoonlijk/gratis accountplan is de maker van de missie de klant en beheert hij die missie en alle bijbehorende klantgegevens in die missie.

Voor missies met een betaald abonnement is de organisatie (bijv. uw werkgever of een andere entiteit of persoon) die de klantovereenkomst is aangegaan de klant en beheert deze alle missies en alle bijbehorende klantgegevens.

2. Persoonlijk/gratis accountplan

Het gebruik van het Persoonlijk Plan door een Klant is onderhevig aan eventuele aanvullende voorwaarden die wij specificeren en is alleen toegestaan voor de door ons aangegeven periode. U mag persoonlijke missies niet gebruiken voor concurrentieanalyse of soortgelijke doeleinden en we kunnen uw recht om persoonlijke missies te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken beëindigen, zonder aansprakelijkheid jegens u.

Accept Mission heeft het recht om persoonlijke missies of enig kenmerk of aspect van de Service toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen, te beëindigen of voorwaarden op te leggen.

3. Betaalde abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis (“Abonnement(en)”). U wordt op terugkerende en periodieke basis gefactureerd (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden op maandelijkse of jaarlijkse basis ingesteld, afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert. Een abonnement kan worden aangegaan via de Services-interface op https://www.acceptmission.com/pricing of via een bestelformulier dat is ingevoerd tussen de Klant en Accept Mission.

Met uw Abonnement kunt u aanvullende diensten afnemen als u daarvoor kiest. Alle aankopen van aanvullende diensten worden op het moment van aankoop in rekening gebracht. Accept Mission heeft het recht om Abonnementen of enig kenmerk of aspect van de Dienst toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen, te beëindigen of voorwaarden op te leggen.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd, tenzij u het opzegt of Accept Mission het opzegt. U kunt de verlenging van uw Abonnement opzeggen via uw online accountbeheer.

Een geldige betaalmethode, inclusief creditcard, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U verstrekt Accept Mission nauwkeurige en volledige factureringsgegevens. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u Accept Mission automatisch om alle abonnementskosten en vergoedingen voor aanvullende services die via uw account zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Het Bedrijf zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant de Diensten te leveren in overeenstemming met dit Contract. Het serviceniveau en de mogelijkheden zijn afhankelijk van het abonnement waarop de klant is geabonneerd.

Alle abonnementen zijn geprijsd per gebruiker en worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars (USD), tenzij anders aangegeven.

Gebruikers toevoegen aan uw abonnement

Maandelijkse abonnementen – Alle gebruikers die deelnemen aan een missie worden toegevoegd aan uw abonnement. Alleen gebruikers die binnen een maand actief zijn geweest, worden geclassificeerd als actieve gebruiker en worden maandelijks gefactureerd.

Jaarabonnementen (Enterprise) – De Klant bestelt een bepaald aantal stoelen en zodra deze de capaciteit hebben bereikt, moet de Klant een bestelling plaatsen voor het toevoegen van extra stoelen voordat extra Geautoriseerde Gebruikers toegang kunnen krijgen tot de Service. Extra stoelen worden pro rata berekend voor de resterende looptijd van het huidige abonnement.

Gebruikers verwijderen uit uw abonnement

Je kunt alle geautoriseerde gebruikers uitschakelen die geen actieve missies hebben op je abonnement.

Maandelijkse abonnementen – Nadat een geautoriseerde gebruiker is uitgeschakeld, wordt die gebruiker niet gefactureerd bij de volgende factureringscyclus, tenzij deze opnieuw wordt ingeschakeld.

Jaarabonnementen (onderneming) – De geautoriseerde gebruiker wordt uitgeschakeld en een nieuwe gebruiker kan zijn stoellicentie onmiddellijk gebruiken.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor maandelijkse abonnementen worden alle betalingen maandelijks per creditcard gedaan aan het einde van de maandelijkse abonnementsperiode voor het maximale aantal geautoriseerde gebruikers.

Voor onze jaarabonnementen worden alle betalingen vooraf per creditcard gedaan.

Voor klanten met bepaalde jaarlijkse abonnementen kunnen we ermee instemmen om de klant per e-mail te factureren. De volledige betaling dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Facturen worden 30 dagen voorafgaand aan de verlenging van het abonnement verzonden.

5. Niet-betaling van abonnement

Als de creditcardfacturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt (bijvoorbeeld als uw creditcard is verlopen), zullen we u drie (3) keer, gedurende een aantal dagen, per e-mail op de hoogte stellen, zodat u de creditcardgegevens kunt bijwerken. Na de derde melding wordt uw account vergrendeld en zijn alle missies ontoegankelijk voor geautoriseerde gebruikers totdat de betaling is ontvangen.

Als vergoedingen die de Klant ons verschuldigd is (met uitzondering van bedragen die redelijkerwijs en te goeder trouw worden betwist) 30 dagen of meer achterstallig zijn, kunnen we uw account blokkeren en zijn alle Opdrachten ontoegankelijk voor Geautoriseerde Gebruikers totdat de betaling is ontvangen.

6. Gratis proefversie

Accept Mission kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode (“Gratis Proefperiode”). Mogelijk moet u uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefversie.

Als u uw factureringsgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefversie, worden er geen kosten in rekening gebracht door Accept Mission totdat de gratis proefperiode is verlopen. Dertig dagen na de gratis proefperiode, tenzij je je abonnement hebt opgezegd, worden automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat je hebt geselecteerd. Accept Mission behoudt zich op elk moment en zonder kennisgeving het recht voor om (i) de voorwaarden van de gratis proefaanbieding te wijzigen, of (ii) een dergelijke gratis proefaanbieding te annuleren.

7. Tariefwijzigingen

Accept Mission behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten of toepasselijke kosten te wijzigen en nieuwe kosten en vergoedingen in te voeren. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

Accept Mission zal u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging in abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, betekent dit dat u ermee instemt het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

8. Terugbetalingen

Betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in het Contract, kunnen betaalde vergoedingen niet worden gerestitueerd, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

9. Verantwoordelijkheden van de klant

Een Klant zal niet, direct of indirect: de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen die relevant zijn voor de Services of software, documentatie of gegevens met betrekking tot de Diensten (“Software”); wijzigen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Services of enige Software (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf of geautoriseerd binnen de Services); de Services of enige Software gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden of anderszins ten behoeve van een derde partij, behalve voor werknemers van gelieerde ondernemingen van de Klant waarvoor de Klant de status Geautoriseerde Gebruiker kan verlenen; proberen om beveiligingsmaatregelen van Services of systemen of netwerken die worden beheerd door het Bedrijf te scannen, te doorgronden of te hacken, te verslaan of in gevaar te brengen, of eigendomskennisgevingen of labels te verwijderen. Met betrekking tot alle Software die wordt gedistribueerd of geleverd aan de Klant voor gebruik op de Klant, of diens gelieerde ondernemingen, gebouwen of apparaten, verleent het Bedrijf de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, behalve aan zijn gelieerde ondernemingen, niet-sublicentieerbare licentie om dergelijke Software tijdens de Looptijd alleen te gebruiken in verband met de Services.

De Klant verklaart, verbindt zich ertoe en garandeert dat hij de Services alleen zal gebruiken in overeenstemming met het standaard gepubliceerde beleid van Accept Mission dat op dat moment van kracht is en alle toepasselijke wet- en regelgeving. De klant stemt er hierbij mee in het bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, schikkingen en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot kosten en advocatenhonoraria) in verband met een claim of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anderszins van het gebruik van de Diensten door de Klant. Hoewel het Bedrijf niet verplicht is om toezicht te houden op het gebruik van de Services door de Klant, kan het Bedrijf dit wel doen en kan het elk gebruik van de Services verbieden waarvan het van mening is dat dit in strijd is (of zou zijn) in strijd met het standaard gepubliceerde beleid van Accept Mission dat op dat moment van kracht is en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van apparatuur en ondersteunende diensten voor Geautoriseerde Gebruikers om verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, webservers en de zoals (gezamenlijk "Apparatuur"). De Klant is ook verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van de Apparatuur, het Klantaccount, wachtwoorden (inclusief maar niet beperkt tot administratieve en Geautoriseerde Gebruikerswachtwoorden) en bestanden, en voor al het gebruik van het Klantaccount of de Apparatuur, met of zonder medeweten of toestemming van de Klant. .

De Klant is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Diensten aan Geautoriseerde Gebruikers en is verantwoordelijk voor het in- en uitschakelen van Geautoriseerde Gebruikers en het controleren van hun toegang tot de Diensten.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat alle Geautoriseerde Gebruikers zich houden aan de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Deelnemer.

10. Privacy

De accountgegevens van elke klant en geautoriseerde gebruiker en andere persoonlijke gegevens worden strikt beschermd door het privacybeleid van Accept Mission. Raadpleeg dit beleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens privé houden.

11. Vertrouwelijkheid

Tenzij anders uiteengezet in deze Overeenkomst, stemmen Accept Mission en de Klant ermee in dat alle code, uitvindingen, knowhow, zakelijke, technische en financiële informatie die aan een dergelijke partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt door de bekendmakende partij (“Bekendmakende Partij” ) vormen het vertrouwelijke eigendom van de Openbaarmakende partij (“Beschermende informatie”), op voorwaarde dat deze op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Alle Accept Mission-technologie, niet-openbare informatie met betrekking tot functies, functionaliteit en prestaties van de Service wordt beschouwd als bedrijfseigen informatie zonder enige markering of verdere aanduiding. De ontvangende partij stemt ermee in: (i) redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke bedrijfseigen informatie te beschermen, en (ii) dergelijke bedrijfseigen informatie niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de diensten of anderszins hierin toegestaan) of bekend te maken aan derden. De Bekendmakende Partij stemt ermee in dat het voorgaande niet van toepassing is met betrekking tot enige informatie na vijf (5) jaar na de bekendmaking ervan of enige informatie die de Ontvangende Partij kan documenteren (a) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek, of (b) in haar bezit was of bij haar bekend was vóór ontvangst van de Bekendmakende Partij, of (c) rechtmatig aan haar werd bekendgemaakt zonder beperking door een derde partij, of (d) onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik van eigendomsinformatie van de Bekendmakende Partij of (e) wettelijk verplicht is om openbaar te worden gemaakt.

12. Klantgegevens

U bent verantwoordelijk voor de klantgegevens die uw geautoriseerde gebruikers op de service plaatsen, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

De Klant bezit alle rechten op Klantgegevens in een Missie. Wanneer een Geautoriseerde Gebruiker Klantgegevens indient bij een Missie, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Klantgegevens eigendom zijn van de Klant en dat de Klant bepaalt wat ermee gebeurt, inclusief wijziging, verwijdering, openbaarmaking of zelfs het verwijderen van uw toegang tot die Klantgegevens.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Accept Mission geen controle heeft over de Klantgegevens en dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om:

  • Informeer Geautoriseerde Gebruikers over relevant Klantbeleid dat van invloed kan zijn op de verwerking van Klantgegevens.
  • Verkrijg alle rechten, toestemmingen of toestemmingen van Geautoriseerde Gebruikers die nodig zijn voor het rechtmatige gebruik, de overdracht en de verwerking van Klantgegevens.
  • Reageren op en oplossen van geschillen met Geautoriseerde Gebruikers met betrekking tot of gebaseerd op Klantgegevens.

Door Geautoriseerde Gebruikers die Klantgegevens op de Service plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Klantgegevens op en via de Service te gebruiken, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle Klantgegevens die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten.

U erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Service te bekijken en te verspreiden, we slechts fungeren als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaan met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Service .

13. Eigendom en eigendomsrechten

De Klant bezit alle rechten, titels en belangen in en op de Klantgegevens, evenals alle gegevens die zijn gebaseerd op of afgeleid van de Klantgegevens en die aan de Klant worden verstrekt als onderdeel van de Diensten.

Het Bedrijf bezit en behoudt alle rechten, titels en belangen in en op (a) de Service(s), alle verbeteringen, verbeteringen of aanpassingen daaraan, (b) alle software, applicaties, uitvindingen of andere technologie die is ontwikkeld in verband met Implementatieservices of ondersteuning, en (c) alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een van de voorgaande.

Niettegenstaande alles wat het tegendeel aangeeft, heeft het Bedrijf het recht om gegevens en andere informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot de levering, het gebruik en de prestaties van verschillende aspecten van de Diensten en gerelateerde systemen en technologieën (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over Klantgegevens en daarvan afgeleide gegevens), en het Bedrijf zal vrij zijn (tijdens en na de looptijd hiervan) om (i) dergelijke informatie en gegevens te gebruiken om de Services te verbeteren en te verbeteren en voor andere ontwikkelings-, diagnostische en correctieve doeleinden in verband met de Services en andere Bedrijfsaanbiedingen, en (ii) dergelijke gegevens uitsluitend in geaggregeerde of andere geanonimiseerde vorm bekendmaken in verband met zijn bedrijf. Er worden geen rechten of licenties verleend, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

14. Links naar andere websites

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Accept Mission.

Accept Mission heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Accept Mission niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

15. Beëindiging door Accept Mission

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt. Alle bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

16. Beëindiging door Klant

De Klant kan zijn Abonnement op elk moment opzeggen via de interface van de Dienst.

Persoonlijk/gratis accountplan – Aangezien er geen factureringsrelatie is met deze missies, beëindigt het sluiten van al uw persoonlijke missies in feite uw abonnement en klantrelatie.

Maandelijkse abonnementen – Een pro rata facturering voor de huidige factureringscyclus wordt toegepast op de betaling in het dossier, inclusief eventuele onbetaalde bedragen voordat het abonnement kan worden beëindigd.

Jaarabonnementen - Er wordt geen restitutie verleend voor vroegtijdige beëindiging. Klanten betalen het volledige bedrag voor de Services tot en met de laatste dag waarop de Services worden geleverd voor eventuele onbetaalde vergoedingen.

17. Gegevensoverdraagbaarheid

Tijdens de looptijd van uw Abonnement kunnen Geautoriseerde Gebruikers bepaalde Klantgegevens van de Services exporteren of hierover rapporteren. De export- en rapportagemogelijkheden zijn afhankelijk van de privileges van de geautoriseerde gebruiker en het abonnement waarop de klant is geabonneerd.

18. Gegevensbehoud

De instellingen en mogelijkheden voor het bewaren van gegevens zijn afhankelijk van het abonnement waarop de klant is geabonneerd.

Na de beëindiging van een abonnement is Accept Mission niet verplicht om Klantgegevens bij te houden of te verstrekken en kan daarna, tenzij wettelijk verboden, alle Klantgegevens in onze Service of anderszins in ons bezit of onder onze controle verwijderen.

19. Opdracht

U mag geen van uw rechten toewijzen of uw verplichtingen onder deze Overeenkomst delegeren, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons (niet op onredelijke gronden onthouden). We kunnen het Contract in zijn geheel (inclusief alle voorwaarden en bepalingen die hierin door verwijzing zijn opgenomen), zonder uw toestemming, toewijzen aan een gelieerde onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al onze activa .

20. Publiciteit

De Klant verleent Accept Mission het recht om de naam en het logo van de Klant te gebruiken, publiceren en anderszins te verspreiden voor marketing- of promotiedoeleinden op onze website en andere openbare of privécommunicatie met onze bestaande en potentiële klanten. We zullen natuurlijk de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken van de klant volgen en voor die klanten die zich willen afmelden, stuur een e-mail naar [email protected] om ons te laten weten dat u niet wilt dat uw logo of bedrijfsnaam wordt gebruikt.

21. Vrijwaring

U stemt ermee in om Accept Mission, haar opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de Service; (b) uw schending van een van deze Voorwaarden; (c) alles wat u plaatst op of uploadt naar de Service; en (d) elke activiteit met betrekking tot uw account. Dit omvat elk nalatig of onwettig gedrag van u, een persoon of entiteit die toegang heeft tot de Service met uw account, ongeacht of deze toegang is verkregen via frauduleuze of illegale middelen.

22. Beperking van aansprakelijkheid

Accept Mission, haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, directe of indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot economisch verlies, verlies of schade op elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de Service; (ii) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (iii) gedrag of inhoud van een derde partij op of in verband met de Dienst; (iiv) alle inhoud die is verkregen van of via de Service; en (v) de ongeoorloofde toegang tot, het gebruik van of de wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere rechtsvordering, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt beschreven zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

23. Disclaimer en niet-afstand van rechten

Accept Mission geeft geen garanties, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en bijbehorende technologie. Alle zogenaamd toepasselijke garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie, behalve zoals bepaald onder de Nederlandse wetgeving in Nederland. In dergelijke gevallen is voor zover nodig het Nederlandse recht van toepassing.

Accept Mission haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen voldoen.

Als u een van deze voorwaarden in het Contract schendt en Accept Mission ervoor kiest om niet onmiddellijk te handelen, of ervoor kiest om helemaal niet te handelen, heeft Accept Mission nog steeds recht op alle rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip of in elke andere situatie, waarbij u deze Voorwaarden schendt. Accept Mission doet geen afstand van haar rechten. Accept Mission is niet verantwoordelijk voor enige vermeende schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen handhavingsrechten.

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

24. Uitsluitingen

Zoals hierboven uiteengezet, staan sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Op bepaalde geleverde producten en diensten kan de Nederlandse wetgeving van toepassing zijn.

25. Toepasselijk recht

Dit Contract wordt beheerst door, en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met, de Nederlandse wetten in Nederland, voor zover van toepassing.

26. Scheidbaarheid

Dit Contract zal worden uitgevoerd voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Als een voorwaarde van dit Contract in enige mate onwettig, anderszins ongeldig of niet kan worden afgedwongen, zal een dergelijke voorwaarde worden uitgesloten voor zover deze ongeldig of niet-afdwingbaar is; alle andere voorwaarden hiervan blijven volledig van kracht; en, voor zover toegestaan en mogelijk, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde geacht te zijn vervangen door een voorwaarde die geldig en afdwingbaar is en die de bedoeling van een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde het dichtst benadert.

27. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Klantovereenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 15 dagen van tevoren kennis te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de Service.

28. Gehele overeenkomst

Het contract, inclusief deze klantenovereenkomst en, indien van toepassing, elk schriftelijk contract met ons, de servicevoorwaarden en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de onderwerp.

In de mate van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen is de volgende volgorde van toepassing: Schriftelijk contract, klantovereenkomst, servicevoorwaarden, privacybeleid.

De Klant is verantwoordelijk voor het informeren van Geautoriseerde Gebruikers over deze conflicten of inconsistenties en tot die tijd zijn de hierin uiteengezette voorwaarden bindend.

29. Contact opnemen met Accept Mission

Als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Accepteer Missie BV
Van Nelleweg 1,
3044 v.Chr., Rotterdam

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01 januari, .