Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) vormen een bindend “Contract” tussen u, een Geautoriseerde Gebruiker (hieronder gedefinieerd) en Accept Mission. "Wij", "onze", "ons" en "Accept Mission" verwijzen naar het Nederlandse bedrijf Accept Mission.

Door toegang te krijgen tot het online Idea Management Platform van Accept Mission, de website op https://acceptmission.com (en alle subdomeinen) en bijbehorende mobiele applicaties (de "Service(s)"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stem ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geautoriseerde gebruikers, bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden de Service te gebruiken of te openen.

1. Over de klant

Een project of exemplaar van de Services in Accept Mission is een (“Missie”). Voor missies met een persoonlijk/gratis accountplan ("Persoonlijke missies") is de maker van de missie de klant en beheert hij die missie en alle bijbehorende klantgegevens in die missie.

Voor missies met een betaald abonnement ("Teammissies") is de organisatie (bijv. uw werkgever of een andere entiteit of persoon) die de Klantovereenkomst is aangegaan de Klant en beheert deze alle Missies en alle bijbehorende Klantgegevens.

Voor meer informatie over de relatie tussen Accept Mission en de Klant verwijzen wij u naar de Klantovereenkomst.

Alle personen die toegang hebben tot Accept Mission hebben een account nodig. Individuen die door een Klant toegang tot een Missie hebben gekregen, zijn "Geautoriseerde Gebruikers". Alle geautoriseerde gebruikers zijn gebonden aan deze servicevoorwaarden en ons privacybeleid.

Geautoriseerde gebruikers dienen tekst, ideeën, opmerkingen, stemmen, afbeeldingen, schetsen, video's, documenten, links en andere inhoud in bij Missions tijdens het gebruik van de Service ("Klantgegevens").

De Klant bezit alle rechten op Klantgegevens in een Missie. Wanneer u Klantgegevens indient bij een Missie, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Klantgegevens eigendom zijn van de Klant en dat de Klant bepaalt wat ermee gebeurt, inclusief wijziging, verwijdering, openbaarmaking of zelfs het verwijderen van uw toegang tot die Klantgegevens.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Accept Mission geen controle heeft over de Klantgegevens en dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om:

 • U en geautoriseerde gebruikers informeren over relevant klantbeleid dat van invloed kan zijn op de verwerking van klantgegevens.
 • Verkrijg alle rechten, toestemmingen of toestemmingen van u en alle geautoriseerde gebruikers die nodig zijn voor het rechtmatige gebruik, de overdracht en de verwerking van klantgegevens.
 • Reageren op en oplossen van elk geschil met u en een Geautoriseerde Gebruiker met betrekking tot of gebaseerd op Klantgegevens.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij uw toegang tot de Services is beëindigd door u, de Klant of Accept Mission. Neem contact op met de Klant als u op enig moment of om welke reden dan ook uw account wilt beëindigen, ook als u het niet eens bent met updates van de Servicevoorwaarden.

2. Licentie

Overeenkomstig deze Servicevoorwaarden verleent Accept Mission de Geautoriseerde Gebruiker een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Services. Niets in deze Overeenkomst verleent de Geautoriseerde Gebruiker enig belang in de Diensten, behalve zoals vermeld in deze Overeenkomst, en de Diensten zijn en blijven eigendom van Accept Mission.

De Geautoriseerde Gebruiker zal niet, direct of indirect: de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen die relevant zijn voor de Services of software, documentatie of gegevens gerelateerd aan reverse-engineering, decompilatie, demontage of anderszins proberen te achterhalen. naar de Diensten (“Software”); wijzigen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Services of enige Software (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf of geautoriseerd binnen de Services); de Services of enige Software gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden of anderszins ten behoeve van een derde partij, behalve voor werknemers van gelieerde ondernemingen van de Klant waarvoor de Klant de status Geautoriseerde Gebruiker kan verlenen; proberen om beveiligingsmaatregelen van Services of systemen of netwerken die worden beheerd door het Bedrijf te scannen, te doorgronden of te hacken, te verslaan of in gevaar te brengen, of eigendomskennisgevingen of labels te verwijderen. Met betrekking tot alle Software die wordt gedistribueerd of geleverd aan de Klant voor gebruik op de Klant, of zijn gelieerde ondernemingen, gebouwen of apparaten, verleent het Bedrijf de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, behalve aan zijn gelieerde ondernemingen, niet-sublicentieerbare licentie om dergelijke Software tijdens de Looptijd alleen te gebruiken in verband met de Services.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Accept Mission worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm. Elk gebruik van of toegang tot de Service door iemand jonger dan 13 jaar of de wettelijke minimumleeftijd in uw land is verboden.

3. Accountbeveiliging

U bent de enige geautoriseerde gebruiker van uw account. Accept Mission vereist dat elke gebruiker zijn eigen unieke gebruikersnaam heeft en gebruikers mogen geen accounts delen. U zult commercieel redelijke middelen gebruiken om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en inloggegevens te handhaven, en voor alle activiteiten die plaatsvinden op de Services met uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om Accept Mission onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account of wachtwoord of een andere beveiligingsonderbreking opmerkt. Accept Mission kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade die voortvloeit uit het niet naleven van de voorwaarden en/of voorwaarden van deze Servicevoorwaarden.

4. Privacy

De accountinformatie van elke geautoriseerde gebruiker en andere persoonlijke informatie worden strikt beschermd door het privacybeleid van Accept Mission. Raadpleeg dit beleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens privé houden.

5. Gedrag:

Als geautoriseerde gebruiker erkent, begrijpt en gaat u ermee akkoord dat de nauwkeurigheid, integriteit en kwaliteit van alle klantgegevens uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de geautoriseerde gebruiker die deze heeft ingediend, geïmporteerd of anderszins heeft bijgedragen. Kort gezegd betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor alle Klantgegevens die u aan de Services toevoegt en als zodanig kunnen we de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Klantgegevens niet garanderen.

De Geautoriseerde Gebruiker verklaart, verbindt zich ertoe en garandeert dat hij de Dienst(en) alleen zal gebruiken in overeenstemming met het standaard gepubliceerde beleid van Accept Mission dat dan van kracht is en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

De geautoriseerde gebruiker stemt er hierbij mee in om Accept Mission te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, schikkingen en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot kosten en advocatenhonoraria) in verband met een claim of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anders door het gebruik van de Services door de Geautoriseerde Gebruiker. Hoewel het Bedrijf niet verplicht is om toezicht te houden op het gebruik van de Services door de Geautoriseerde Gebruiker, kan het Bedrijf dit wel doen en kan het elk gebruik van de Services verbieden dat volgens haar in strijd is (of zou zijn) met het voorgaande.

Uw verplichtingen

 • Voldoen aan deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid.
 • Alle toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wetten op intellectueel eigendom, gegevens, privacy en exportcontrole, en voorschriften uitgevaardigd door overheidsinstanties.
 • Stel ons onmiddellijk op de hoogte als u zich bewust wordt van, of redelijkerwijs vermoedt, van illegale of ongeautoriseerde activiteiten of een beveiligingsinbreuk waarbij uw accounts of teams betrokken zijn, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord, account of klantgegevens .
 • Als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u ofwel (i) toestemming gekregen van uw werkgever om de Klantgegevens te plaatsen of beschikbaar te stellen, of (ii) heeft u van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen met betrekking tot alle rechten in of aan de Klant Gegevens.

Soorten klantgegevens niet toegestaan

 • Klantgegevens die als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk of inbreukmakend op andermans privacy worden beschouwd of die hatelijk en/of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn.
 • Klantgegevens die inbreuk kunnen maken op patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van een andere partij.
 • Klantgegevens die u persoonlijk niet mag aanbieden op grond van enige wet of in overeenstemming met een contractuele of fiduciaire relatie.
 • Klantgegevens die ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotie, "junkmail", "spam" of enige andere vorm van verzoeken aanbieden.
 • Klantgegevens die virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevatten of installeren.

Verboden gebruik

Het is u verboden de Diensten te gebruiken voor het doel van:

 • Op welke manier dan ook schade toebrengen aan minderjarigen.
 • Het zich voordoen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, functionarissen van Accept Mission of het valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen van enige band met een persoon of entiteit.
 • Het verstoren van de normale communicatiestroom of anderszins handelen op een manier die de toegang van andere gebruikers tot de Service negatief zou beïnvloeden.
 • Het opzettelijk of onopzettelijk overtreden van lokale, staats-, federale, nationale of internationale wetten.
 • "Stalen" of iets anders met de bedoeling om een andere persoon op een andere manier lastig te vallen.
 • Verzamelen of opslaan van persoonlijke informatie, inclusief e-mailadressen met betrekking tot een ander lid of gebruiker in verband met het verboden gedrag en/of de hierboven uiteengezette activiteiten.
 • Een vergelijkbaar of concurrerend product of dienst bouwen of ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Diensten kopiëren.

Verboden handelingen

 • Toegang tot een missie als u niet de beoogde ontvanger bent van de uitnodiging van de klant voor de missie en services.
 • Een account of gebruikersnaam aanmaken met de naam van een andere persoon of entiteit of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste autorisatie, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.
 • Accounts in bulk aanmaken op een andere manier dan onze openbaar ondersteunde interfaces.
 • Poging tot ongeoorloofde toegang tot de Diensten of gerelateerde systemen of netwerken.
 • Het verzenden van ongevraagde communicatie, promoties of advertenties, of spam.
 • Het gebruiken van informatie, inclusief e-mailadressen, om contact op te nemen met Geautoriseerde Gebruikers buiten de Services zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Het autoriseren, toestaan, mogelijk maken, aanzetten tot of aanmoedigen van een derde partij om een van de bovenstaande Gedragsverklaringen te schenden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Als we van mening zijn dat er sprake is van een schending van het Contract, de Servicevoorwaarden, de Klantovereenkomst, het Privacybeleid of een van onze andere beleidslijnen die eenvoudig kan worden verholpen door de Klant bepaalde Klantgegevens te verwijderen of andere maatregelen te nemen, zullen we in de meeste gevallen vragen aan de Klant om actie te ondernemen in plaats van tussenbeide te komen. We kunnen direct tussenbeide komen en nemen wat we beschouwen als passende actie (inclusief het uitschakelen van uw account) als de klant geen passende actie onderneemt of als we van mening zijn dat er een geloofwaardig risico bestaat op schade voor ons, de services, de geautoriseerde gebruikers of enige andere derden.

In geen geval zal Accept Mission, of haar leveranciers, aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de Services te gebruiken, zelfs als Accept Mission of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

7. Disclaimer en niet-afstand van rechten

Accept Mission geeft geen garanties, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Services en bijbehorende technologie. Alle zogenaamd toepasselijke garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie, behalve zoals bepaald door de wetten van The Nederland.

Accept Mission haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen voldoen.

Als u een van deze Servicevoorwaarden schendt en Accept Mission ervoor kiest om niet onmiddellijk te handelen, of ervoor kiest om helemaal niet te handelen, heeft Accept Mission nog steeds recht op alle rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip, of in elke andere situatie, waarin u deze Voorwaarden schenden. Accept Mission doet geen afstand van haar rechten. Accept Mission is niet verantwoordelijk voor enige vermeende schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen handhavingsrechten.

8. Scheidbaarheid

De Servicevoorwaarden zullen worden gehandhaafd voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Als een voorwaarde van deze Overeenkomst in enige mate onwettig, anderszins ongeldig of niet kan worden afgedwongen, wordt een dergelijke voorwaarde uitgesloten voor zover deze ongeldig of niet-afdwingbaar is; alle andere voorwaarden hiervan blijven volledig van kracht; en, voor zover toegestaan en mogelijk, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde geacht te zijn vervangen door een voorwaarde die geldig en afdwingbaar is en die de bedoeling van een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde het dichtst benadert.

9. Opdracht

U mag geen van uw rechten toewijzen of uw verplichtingen onder de Servicevoorwaarden delegeren, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons (niet op onredelijke gronden onthouden). We kunnen deze Servicevoorwaarden in hun geheel (inclusief alle bepalingen en voorwaarden die hierin door verwijzing zijn opgenomen), zonder uw toestemming, toewijzen aan een gelieerde onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle onze activa.

10. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de Services verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Accept Mission garandeert niet dat de materialen op de Services nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Accept Mission kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar Services.

11. Gebruikersfeedback

De enige manier waarop we Accept Mission beter kunnen maken, is met feedback van onze geweldige gebruikers. Als een geautoriseerde gebruiker ons ideeën of suggesties stuurt om onze services te verbeteren, verlenen ze ons een onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare, overdraagbare, royaltyvrije licentie om ideeën of suggesties voor welk doel dan ook te gebruiken zonder enige verplichting of vergoeding aan de Geautoriseerde Gebruiker of de Klant.

12. Links

Accept Mission heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Accept Mission van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

13. Inbreuk op het auteursrecht

Zoals Accept Mission anderen vraagt om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door Accept Mission uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om ons hiervan op de hoogte te stellen. Accept Mission zal op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen.

14. Wijzigingen in de voorwaarden

Accept Mission behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Servicevoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Alle wijzigingen in de Servicevoorwaarden worden van kracht op de datum waarop we de wijziging publiceren. Gebruik van de Services na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen in de Servicevoorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met de herziene Servicevoorwaarden.

15. Toepasselijk recht

De Servicevoorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, worden uitsluitend beheerst door de wetten van Nederland (Nederlands recht) of door hetzelfde toepasselijke toepasselijke recht van het Contract (“Governing Venue”) en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die plaats.

De rechtbanken in Nederland zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Servicevoorwaarden, of de totstandkoming, interpretatie of handhaving ervan. Bij elke actie of procedure om rechten onder de Servicevoorwaarden af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om haar redelijke kosten en advocatenhonoraria terug te vorderen.

16. Gehele overeenkomst

De Servicevoorwaarden, inclusief alle voorwaarden die door middel van verwijzing zijn opgenomen in het Privacybeleid of de Klantovereenkomst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

Contact opnemen met Accept Mission

Als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Accepteer missie
Van Nelleweg 1,
3044 v.Chr., Rotterdam

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01 januari, .